Dyrektywa NIS2 stanowi istotny element strategii Unii Europejskiej, mającej na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa na terenie wspólnoty. Jako następca i rozszerzenie pierwotnej dyrektywy NIS, wprowadza ona szereg nowych wymogów i środków, które mają na celu zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w państwach członkowskich. W obliczu rosnącej liczby cyberataków oraz ich coraz większego zaawansowania, aktualizacja regulacji w zakresie cyberbezpieczeństwa stała się koniecznością. Co warto wiedzieć jeszcze o nowej dyrektywie NIS2? Zachęcamy do lektury.

Czym jest dyrektywa NIS2?

Dyrektywa NIS2, będąca rozwinięciem i uzupełnieniem pierwotnej dyrektywy NIS (Dyrektywa o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych), jest kluczowym aktem prawnym Unii Europejskiej, którego głównym celem jest wzmocnienie poziomu cyberbezpieczeństwa w państwach członkowskich. Ustanawia ona kompleksowy zestaw zasad i wymogów, mających na celu ochronę sieci i systemów informatycznych o kluczowym znaczeniu dla społeczeństwa i gospodarki.

Dyrektywa ta nawiązuje do szeregu wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem, wprowadzając wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem cybernetycznym oraz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Zobowiązuje podmioty z sektorów kluczowych do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia swoich sieci i systemów informatycznych.

Nowelizacja ta rozszerza zakres dyrektywy NIS, obejmując większą liczbę sektorów i typów usług, co jest odpowiedzią na rosnącą zależność społeczeństw od technologii cyfrowych oraz na zwiększające się zagrożenia w cyberprzestrzeni. 

Kluczowe zmiany wprowadzone przez NIS2

Pierwszą i jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie zakresu dyrektywy na nowe sektory i typy usług. Dyrektywa NIS2 objęła swoim zasięgiem dodatkowe sektory, takie jak m.in. dostawcy usług cyfrowych, sektor zdrowia, a także te związane z zarządzaniem odpadami czy administracją publiczną. Rozszerzenie to ma na celu ochronę szerszego spektrum infrastruktury krytycznej, która jest niezbędna dla funkcjonowania społeczeństwa i gospodarki.

Kolejną, istotną zmianą jest wprowadzenie bardziej rygorystycznych wymogów dotyczących zarządzania ryzykiem cybernetycznym i zgłaszania incydentów bezpieczeństwa. Podmioty objęte dyrektywą są zobowiązane do przyjęcia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, które mają na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji. Ponadto, dyrektywa nakłada na te podmioty obowiązek szybkiego zgłaszania poważnych incydentów bezpieczeństwa do właściwych, krajowych organów nadzorczych, co ma na celu umożliwienie szybkiej reakcji i minimalizację potencjalnych szkód.

Dyrektywa NIS2 zwiększa również rolę współpracy międzynarodowej i wymiany informacji o zagrożeniach i incydentach w ramach Unii Europejskiej. Wzmocnienie mechanizmów współpracy ma na celu lepsze rozumienie i reagowanie na wspólne zagrożenia, a także promowanie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wprowadzenie możliwości nakładania sankcji na podmioty, które nie przestrzegają wymogów dyrektywy, stanowi kolejny ważny element zmian. Sankcje te mają na celu zapewnienie, że wszystkie zainteresowane strony podejmują odpowiednie kroki w celu ochrony przed cyberzagrożeniami i przyczyniają się do zwiększenia ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w UE.

Plan ciągłości działania 

Firma Cloud4You, w odpowiedzi na wymogi dyrektywy NIS2, opracowała kompleksowy plan ciągłości działania, który zapewnia wysoki poziom gotowości na wypadek różnych scenariuszy awaryjnych. Dzięki temu jesteśmy w stanie świadczyć usługi informatyczne na najwyższym poziomie, co stanowi gwarancję bezpieczeństwa i niezawodności dla naszych klientów.

Oferujemy m.in.:

  • backup w chmurze,
  • replikacje serwerów – nasze usługi replikacji serwerów umożliwiają tworzenie dokładnych kopii serwerów, które mogą być przechowywane w Cloud4You i uruchamiane zgodnie z procedurami opisanymi w planie ciągłości działania,
  • backup O365 (Poczta, SharePoint, OneDrive),
  • serwery dedykowane przechowywane w jednym z najnowocześniejszych centrum danych w Polsce.

Podsumowanie

Dyrektywa NIS2 stanowi ważny element strategii UE w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, wprowadzając szereg nowych wymogów i środków, mających na celu wzmocnienie ochrony sieci i systemów informatycznych w państwach członkowskich. Rozszerzając zakres poprzedniej dyrektywy, obejmuje ona dodatkowe sektory (m. in. infrastrukturę cyfrową) i wprowadza rygorystyczne wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem cybernetycznym oraz zgłaszania incydentów. W naszej firmie opracowaliśmy kompleksowy plan ciągłości działania w odpowiedzi na wymogi NIS2, dzięki czemu dostosowaliśmy się do nowych regulacji, zapewniając tym samym bezpieczeństwo i niezawodność swoich usług informatycznych.