Polityka prywatności

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Cloud4Yyou sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 23 (02-822 Warszawa) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000759199, posiadająca numer NIP: 9512471463  oraz numer REGON: 381421344 (dalej jako: „Administrator” lub „Cloud4Yyou”).

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Cloud4Yyou jako Aadministrator danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kandydatów do pracy (dane, które kandydaci podają Aadministratorowi, w związku z uczestnictwem w procesach rekrutacyjnych – w szczególności dane zawarte na w CV)
 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli  (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa firmy, numer NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (-podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do Aadministratora)

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kandydatów do pracy

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
  • na podstawie przepisów prawa, w szczególności Kodeksu pracy, określających obowiązki prawne ciążące na Aadministratorze wymagające przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 
  • w odniesieniu do danych wykraczających poza zakres określony w Kodeksie pracy – na podstawie zgody, o ile taka zgoda została wyrażona (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Cloud4you Cloud4You w zakresie usług oraz infrastruktury IT.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora Administratora dane osobowe będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu odwołania udzielonej przez Państwa zgody w przypadku przetwarzania danych dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa, w szczególności Kodeksu pracy jest obligatoryjne, w pozostałym przypadku jest dobrowolne.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Cloud4you Cloud4You nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Cloud4Yyou nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane:

 • dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami kontrahentem a Cloud4You (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
 • dla wypełnienia obowiązków nałożonych na Aadministratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów będą przetwarzane:

 • dla celów kontaktowych, w tym w celu nawiązania i prowadzenia kontaktów biznesowych, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dla celów wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora Administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 •  w celu ewentualnego dochodzenia jak i obrony roszczeń, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Cloud4Yyou w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Cloud4Yyou oraz realizacji łączących strony umów.
 • Przekazywanie danych poza EOG: Cloud4Yyou nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Cloud4Yyou nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych: Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Aadministratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych: Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Cloud4youCloud4You. 
 • Okres przechowywania: Przetwarzane przez Aadministratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej Aadministratora. 
 • Przekazywanie danych poza EOG: Cloud4Yyou nie zamierza przekazywać danych osobowych do państw trzecich (czyli państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.
 • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji / profilowanie: Cloud4Yyou nie podejmuje decyzji opierających się na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu (w odniesieniu do wyżej opisanych celów przetwarzania danych).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę. 

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Cloud4you moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do: 

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych; 
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych;  
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe Administratora danych:

Cloud4you Cloud4You sp. z o.o. 
z siedzibą w Warszawie
ul. Poleczki 23
02-822 Warszawa
Adres adres e-mail: 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski
Adres adres e-mail: iodo@cloud4you.pl